تبلیغات
× بستن تبلیغات
صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی - مطالب لطفا فقط جهت سفارش تماس بگیرید

صدور جواز تاسیس - بهین یاب - طرح توجیهی امکان سنجی

طرح توجیهی 3 روزه

نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 
نظرات() 

به استناد بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون اصلاحقانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 80 بابت صدور جوازتاسیس مبلغ یكصد هزارریال (100000 ) ریال و هربار تمدیدآن مبلغ پنجاه هزار ( 50000 ) ریال بابت حق تمبر وهمچنین به استناد تبصره ( 5) قانون بودجه سال 1364 و تصویب نامه شماره 8398/ت 181هـ - مورخ 2/6/72 هیات محترم وزیران ، به میزان 5/0 در هزارسرمایه ثابت طرح وحداكثر معادل یك میلیون (1000000 ) ریال به حساب معین استانی واریز خواهد گردیدوغیر قابل استرداد می باشد.

نظرات()